Záruka

2 + 1 = Ikona - Záruka 3 roky


STANDARDNÍ ZÁRUKA


Dne 01.01.2003 vstupuje v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupeny výrobek záruku dva roky od data prodeje. Při splnění záručních podmínek ( uvedeno dále) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal a.s.


PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA


Firma Madal Bal a.s. poskytuje možnost prodloužení záruční lhůty na dobu 3 let při splnění specifikovaných podmínek. Prodloužení záruční lhůty nad rámec zákonné je podmíněno periodickou technickou prohlídkou stroje po uplynutí 12 a 24 měsíců od data prodeje
a potvrzení v Servisní knížce smluvním servisem firmy Madal Bal a.s.
Tyto roční prohlídky jsou hrazeny zákazníkem dle platného ceníku.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


    1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.

    2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům,
není důvodem k jeho reklamaci.

    3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím v originálním obalu s řádně vyplněným originálem záručního listu a dokladem o koupi.

    4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.

    5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.

    6. Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součásti základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

    7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

    8. Tato záruka není na újmu zákonným právům,
ale je dodatkem k ním.

    9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně smluvní servis firmy Madal Bal a.s.

    10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít
po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozorněni.

    11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:

            a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.

            b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. či servisu, který nemá smlouvu s firmou Madal Bal a.s..

            c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.

            d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti.

            e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.

            f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.

            g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.

            h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním,
či manipulací s výrobkem.i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.

            j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.

            k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu
nebo dokladu o koupi.

            l) došlo k zamlčeni skutečného počtu provozních hodin, podmínek provozu a skutečného technického stavu stroje.

    12. Záruka nepokrývá náklady na jakékoliv seřizovací a nastavovací práce spojené s běžnou dílenskou údržbou strojů, ani na servisní položky, jako:

            a) běžný spotřební materiál nutný k bezporuchovému provozu jako např. olejová náplň, vzduchový filtr, zapalovací svíčka, spojovací materiál atd.

            b) netěsnosti karburátoru, zanesení karburátoru, zaneseni palivového systému způsobené použitím znečištěného, kontaminovaného nebo zvětralého paliva.

    13. Prodloužena záruční lhůta se nevztahuje na akumulátory.

    14. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.

    15. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce (např. lakováni atd.)

    16. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.


i Elektrocentrály.cz Copyright © 2017 Lipis.cz. Všechna práva vyhrazena.
e-shop Tescoma : nerezové nádobí Tescoma, hrnce, sady Tescoma